Privacy | Zondervan Administraties

Privacyverklaring


Zondervan Administraties
gevestigd aan
Cannenburch 122
8226 RT Lelystad,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
E-mail: Contactformulier
Cannenburch 122
8226 RT Lelystad
tel: 0628232878

Persoonsgegevens die wij verwerken

Zondervan Administraties verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Zondervan Administraties verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
 • betrouwbaarheidsonderzoek

Zondervan Administraties is in het kader van de wet ter voorkoming van Witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht om een betrouwbaarheidsonderzoek te doen. Dit doen wij door de noodzakelijke persoonsgegevens (waaronder uw adresgegevens) te checken bij een beoordelaar (Handlzeker). Deze gegeven worden alleen voor dit doel gebruikt.
De gegevens die gecheckt worden zijn:
 • burgerservicenummer (BSN)
 • ID gegevens
 • naam
 • adres
 • plaats
 • geboorte datum

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Zondervan Administraties verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Zondervan Administraties verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Zondervan Administraties neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Zondervan Administraties gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

Davilex account
 • Gebruik voor de boekhouding
 • resultaat financiële overzichten waaronder de btw aangifte
 • belang voor de klant voldoen aan de wettelijke normen en het indienen van onder andere btw aangifte

Tecknow aangifte software
 • Gebruik voor het verzorgen van de aangifte Inkomstenbelasting (IB) en Vennootschapsbelasting (VPB)
 • resultaat fiscaal rapport
 • belang voor de klant is het kunnen indienen van de aangifte IB en VPB

Op basis van deze gegevens worden overzichten gemaakt die altijd eerst beoordeeld worden voor dat er een beslissing genomen wordt

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Zondervan Administraties bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijnen voor alle persoonsgegevens die we hebben ontvangen. Alle overige gegevens worden 10 jaar bewaard, waarna deze gegevens terug naar de klant gaan en door Zondervan Administratie uit de bestanden worden gehaald

Delen van persoonsgegevens met derden

Zondervan Administraties verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Zondervan Administraties blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken

Zondervan Administraties gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Zondervan Administraties en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen via het contactformulier

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Gevolg van het verwijderen van gegevens kan zijn dat de verwerking en of advisering niet meer mogelijk is. Het verwijderen van persoonsgegevens zal er toe leiden dat alle overige opgeslagen gegevens direct digitaal worden teruggegeven en worden verwijderd uit de bestanden van Zondervan Administraties.

Zondervan Administraties wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat doet u bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.

Zondervan Administraties neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op door middel van het contactformulier